Jump to content

Абазэ-Адыгабзэхэр

Википедие-м щыщ
Абадзэ-Адыгабзэхэр:
Адыгабзэ
Абадзэхэр
Убыхыбзэ
Классификациэр

Абадзэ-адыгэ бзэхэр — къэукъаз бзэхэм изы унагъор: убыхыбзэ, адыгабзэ, абадзэбзэхэр (абадзэбзэ апхъазыбзэ). Убыхыбзэр адыгабзэм нэхь игъунэгъу щыт ау апхъазыбзэми щыщ бэу хэлъ, ащ пае бзэ "гурытэу" плъытэ хъунэу.

Абадзэ-адыгэ бзэхэм пэмыкӀэу зэреджэхэр ишъхъэрэ-къуэхьапӀэкъаукъазыбзэхэр, шӀыпӀэ къыздыхэкӀахэм - Ишъхъэрэ-КъохьапӀэ Къаукъаз.

Урысыем (Ишъхъэрэ-Къаукъазым), Апхъазым, къокӀыпӀэгъунэгъу лъэныкъом (Тыркум, Шамым, Иорданым) щыгущыIэхэ, бзэр зэрахьэ. БзэмкӀэ гущыIэу къалытэр миллион 1.1 фэдиз.

Классификациэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ купыр IуакIитӀу зэхагъэкӀ (Урысыем бзитӀу къалъытэу) - кӀах IуакIэмрэ къэбэртай IуакIэмрэ

Къэбэртай IуакIэм беслъыныябзэри хэхьэ.

Абадзэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Абадзэбзэхэри адыгэ псэлъэкӀэхэм яфэдэу зэгъунэгъу щытхэр, ахэм ахэтхэр:

  • Апсуабзэ (мыдэвей, мыдэжъу) - Апхъаз къэралым и нэхьышъхьэбзэ, ирэгущыIэр цӀыф мин 90 фэдиз Апхъазым дэсэу, Осмэн империэм икӀахэм ащыщ пчъагъ бзэ зезыхьэ ахэт.
  • Абадзэбзэ - Къэрэщай-Шэрджэсым и зы нэхьышъхьэбзэхэм ащыщ, къэралым и ишъхъэрэ лъэныкъом дэт абадзэ къуаджэхэм ирэгущыIэ. Къаджищыр ашхаруа IуакIэ аӀэ, адрэхэр тапанта IуакӀэ.

Абадзэбзэхэр гтнетикэкӀэ зэгъунэгъу дэдэу щытхэр зы бзэ къэлъытэгъэу ятыным шъхьэкӀэ. Гу лъытыгъэр ашхаруа IуакӀэр мыдэжьым нэхь фэгъунэгъу щыт тапантам нэхьрэ.

Убыхыбзэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Убыхыбзэм и тхыдэр нэхь гукъэу къахэкӀэ бзэхъуам ям елъытамэ.

ТехьэпӀэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]