Къэдури

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

ЕджапӀэ Къэдурие Израилим и темыр лъэныкъом щиӀ.

КӀэлэеджакӀохэу Кфар Камэм щипсэухэрэм еджэнэр щирагъэкъу Къэдурием.