Къэдури

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
History day.JPG

ЕджапӀэ Къэдурие Исраилим и темыр лъэныкъом щиӀ.

КӀэлэеджакӀохэу Кфар Камэм щипсэухэрэм еджэнэр щирагъэкъу Къэдурием.