КIэмыгуехэр

Википедие-м щыщ
21:03, 28 Гъэтхапэ 2017-м тетэу версие, зиер Vito Genovese (ГущыӀ | лъэжьыгъэ) (added Category:!Main category using HotCat)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Jump to navigation Jump to search

КIэмгуехэрадыгэ лъэпкъ. КIэмгуе диалектыр кIэхабзэм и литературабзэу аштагъ.