МэтэIэгуауэр

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

МэтэIэгуауэр джэгъогъу копыт1у рыджэгухь. тэдэрэзым джэгуак1у 5 хэт. МэтэIэгуауэр донаимджэ спорт хэ1уагъмэ ашыш.