МэшIуашъхь

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Мэшiуашъхь – зэшхэр ятэ ихапIэ унэгъо шъхьафэу щыпсэухэ зыхъукIэ къызщыхъугъэ унэр ямэшIуашъхъэу алъытэщтыгъэ.