МэшIуашъхь

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Мэшiуашъхь – зэшхэр ятэ ихапIэ унэгъо шъхьафэу щыпсэухэ зыхъукIэ къызщыхъугъэ унэр ямэшIуашъхъэу алъытэщтыгъэ.