ПхъэуIу

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Grünspecht Picus viridis.jpg

ПхъэуIу – мэзым хэс бзыу лъэпкъ. Чъыгмэ псынкІэу ащэзекІо. Ыпэ пытэкІэ чъыгышъор зэгуеуты ыкІи хьацІэ-пІацІэхэр хешыпыкІых. Ащ сыдигъуи изакъу. Инабгъо чъыг гъурбэхэм арешІыхьэ, нахьыбэмкІэ къыхихырэр ныхыр (осина) ары. Набгъом фыжьхэу кІэнкІитфхы релъхьэ. КІэнкІэхэм, бзыу анэм фэдэу, хъури атесы. Мэфэ 12–13 зыхъурэм щырхэр къыращых. Тхьамэфищ зыхъукІэ щырхэр набгъом къебыбыкІых, ау чыжьэу ІукІхэрэп. ХьацІэ-пІацІэхэр зэришхырэм пае пхъэуІум ишІогъэшхо къегъакІо.