Санкт-Петербург

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург (1703–1914 илъэсхэм ыкIи 1991-м щегъэжьагъэу Санкт-Петербург; 1924 илъ. нэс Петроград; 1991 илъ. нэс Ленинград) – Урысые Федерацием и къэлэшхомэ ащыщ. Урысыем дэт къалэмэ анахь инмэ ащыщ (цIыф пчъагъэу дэсымк1э). Нэбгырэ млн 5-м къехъу дэс (2014-рэ илъ.) ЕвропэмкIэ анахь къэлэшхомэ ащыщ. Урысыем и федерал мэхьанэ зиIэу къэлитIумэ ащыщ зы (адрэр – Москва). Къэлэ лIышъхьэр – Полтавченко Георгий.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

1703-рэ илъэсым Урысыем и пачъыхьэу Петр Апэрэм къалэм ылъапсэ ыгъэтIылъыгъ. Швецием зыщезэощтыгъэ зэманыр ары.

Экономикэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Културэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

НэмыкI[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Петербург иинагъэкIэ ятIонэрэ чIыпIэр Урысые щеубыты. Петр I-м 1703-рэ илъэсым ар ыгъэпсыгъ. Петербург музеибэ дэт. Ахэмэ ащыщэу Эрмитажым апэрэ чIыпIэр еубыты. Проспект дахэхэм, площадь, ыкIи дворец инхэм къалэр къагъэдахэ. Мыщ мэхьанэшхо зиIэ саугъэтыбэ дэт. Къалэр чIыпIэ гъэшIэгъонхэмкIэ цIэрыIу. Петербург Балтийскэ хым ипорт инэу щыт. Къалэм машинэ ыкIи къухьэшI заводхэм Iоф щашIэ. Санкт-Петербург къэлэ лIыхъужъэу щыт.