Санкт-Петербург

Википедие-м щыщ
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург (1703–1914 илъэсхэм ыкӀи 1991-м щегъэжьагъэу Санкт-Петербург; 1924 илъ. нэс Петроград; 1991 илъ. нэс Ленинград) – Урысые Федерацием и къэлэшхомэ ащыщ. Урысыем дэт къалэмэ анахь инмэ ащыщ (цӀыф пчъагъэу дэсымк1э). Нэбгырэ млн 5-м къехъу дэс (2014-рэ илъ.) ЕвропэмкӀэ анахь къэлэшхомэ ащыщ. Урысыем и федерал мэхьанэ зиӀэу къэлитӀумэ ащыщ зы (адрэр – Москва). Къэлэ лӀышъхьэр – Александр Беглов.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

1703-рэ илъэсым Урысыем и пачъыхьэу Петр Апэрэм къалэм ылъапсэ ыгъэтӀылъыгъ. Швецием зыщезэощтыгъэ зэманыр ары.

Экономикэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Културэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

НэмыкӀ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Петербург иинагъэкӀэ ятӀонэрэ чӀыпӀэр Урысые щеубыты. Петр I-м 1703-рэ илъэсым ар ыгъэпсыгъ. Петербург музеибэ дэт. Ахэмэ ащыщэу Эрмитажым апэрэ чӀыпӀэр еубыты. Проспект дахэхэм, площадь, ыкӀи дворец инхэм къалэр къагъэдахэ. Мыщ мэхьанэшхо зиӀэ саугъэтыбэ дэт. Къалэр чӀыпӀэ гъэшӀэгъонхэмкӀэ цӀэрыӀу. Петербург Балтийскэ хым ипорт инэу щыт. Къалэм машинэ ыкӀи къухьэшӀ заводхэм Ӏоф щашӀэ. Санкт-Петербург къэлэ лӀыхъужъэу щыт.