Тыгьуасэрэ маф

Википедие-м щыщ
Die Welt von Gestern

"Тыгъуасэрэ маф" – Аустрие тхакӏоу Стефан Цвейгым и ежьеплъ тхыгъэ. 1939–1941-рэ илъэсхэм ытхыгъэх. Зэлӏэ ужым Стокгольм къыщыдагъэкӏыжьыгъагъ.