ХьакIуцухэр

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

ХьакIуцухэр адыгэмэ ахэхьэщтыгъэ лъэпкъыжъый, шапсыгъэмэ абзэкIэ тIэкIу атекIыщтыгъэ гъэшIэгъонкIаеу. Убыхмэ адыжь, Сочи, псэущтыгъэх. Убыхмэ адыгэбзэ IуакIэмэ ащыщэу джа дэдэр ары ашIэщтыгъэр.