ЦIэмэз

Википедие-м щыщ
Nov Pan.jpg

ЦӀэмэз (урысыбзэгьэНовороссийск) — Урысыем хэт Краснодар краим и зы къалэ. Къалэр ЦӀэмэз-хыжъэм Ӏулъ, Хы ШӀуцӀэм и Ӏушъом. Анахь къухьэуцупIэ дэгъоу Хы ШIуцIэ Iушъом щыриIэми псыхъожъыеу хым мыщ щыхэлъэдэжьырэми ЦIэмэз араIо.

ЦIэмэзым «хьэцIэ-пIэцIабэ зыхэс мэз» зыфиIорэ мэхьанэр къикIэу ары. Мы чIыпIэр зэгорэм орыжъылъэу, аргъой, бэдзэнэшъу, хьэцIэ-пIэцIэ тIысыпIэу щытыгъэкIэ егуцафэх. Джы къызнэсыгъэми ЦIэмэз ихьанэ-гъунэ ащ фэдэ чIыпIэ зырызхэр къинэжьыгъэх.