Jump to content

Абадзэбзэ

Википедие-м щыщ
10:25, 15 Тыгъэгъаз 2022-м тетэу версие, зиер Blegojcaner (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (Blegojcaner ыгъэкощыгъэ нэкIубгъоу АбазэбзэАбадзэбзэ-м: КъохьапIэ адыгабзэкIэ мары)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

Абадзэбзэ (абадзэбзэкIэ абаза бызшва) — абадзэхэм яныдэлъфыбз Апхъаз-адыгэ бзэкупым щыщ, абадзэ-апхъаз бзэкъутамэм хахьэ. Нахьыбэу зыщыгущаIэхэрэр – Къэрэщэе-Черкес Республикэр ары. ЗэрэпстэумкIи Урысые Федерацием щыпсэоу нэбгырэ мин 30–40 фэдиз ашIэ. Ащ нэмыкIэ мин 10 фэдизым рыгущыIэхэу Тыркуем щыпсэоу аIо.

КъЧР и къэралыгъуабзэмэ ащыщ (ащ нэмыкIэ джыри 4 яI).

Тарихъыр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ТхакIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Диалектхэмрэ, пэблагъэ бзэхэмрэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ДиалектитIоу зэхэутыгъ: "ашхара", "тапанта" (литератур диалектэу штагъэ).

ГенетикэмкIэ апхъазыбзэм анахь пэблэгъэдэд, адыгабзэри ары. ЩымыIэжь убыхыбзэр ахэмэ азыфагу итыщтыгъэу аIо шIэныгъэлэжьхэм.

НэмыкI[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]