Jump to content

Америкэ Штат Зэхэтхэр

Википедие-м щыщ
18:07, 1 Ӏоныгъу 2023-м тетэу версие, зиер Hayriye-Melech (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
АШЗ-м и нып
АШЗ-р картым тетэу

Америкэ Штат Зэготхэр, АШЗ, Америкэ Къэрал Зэготхэр, АКъЗ (инджылызыбзэгьэUnited States of America) — Ишъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Вашингтон. ЦIыфэу нэбгырэ млн 325-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-3). Хэгэгум чIырэу иIэр 9 857 306 км² (дунаемкIэ я-3). БзэшъхьаIэр — англыбзэр; регионыбзэхэр — штат шъхьафмэ зыгорэхэр яIэх. ДЛО-м ахахьэ. Дунаем тет къэралмэ анахь бэлахьдэдэмэ ащыщ — экономикэмкIи, дзэм и къарыукIи.

Хэгъэгу лIышъхьэрДжо Байден.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ишъхъэрэ Америкэм ыку ит. Игъунэгъухэр: Канадэ, Мексикэ.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

«Унэ фыжь», Къэрал ЛIышъхьэр зыщылажьэрэр