Jump to content

Иордание

Википедие-м щыщ
07:19, 2 Ӏоныгъу 2023-м тетэу версие, зиер Hayriye-Melech (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Иордан не гу нэбгырэ шзодием и нып
Иорданиер картым т етэуз ю.
ДунаемкIэ туристмэ зэлъашIэрэ Уади Рум къушъхь, Иордание

Иордание, Хашимит Пачъыхьыгъоу ИорданиеАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Амман. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 89 342 км². БзэшъхьаIэр – арапыбз. Иорданиер арап къэралыгъомэ ащыщмэ анахь хэгъэгу игъэкIотыкIыгъэмэ ащыщ, экономикэр къапштэмэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Абдулла я-2-рэр.

Къэралыгъо тхьаматэрАбдулла Энсур.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Нахьыбэу арапых щыпсэурэр. Адыгэ ыкIи ермэл бэкIае щэпсэу, шъэнэ (процент) зырыз фэдиз къэралыгъо пстэумкIэ. НэмыкIэу къапIомэ мин 50-100 фэдиз.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Исраилыр, Палестинэр, Сауд Арабиер, Иракыр, Сириер игъунэгъух.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Иорданием ис адыгэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ шIушIэ хаси щызэхэщагъ, адыгэ еджапIи дэт. Адыгэ мин тIокIищ фэдиз ахэс.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]