Jump to content

Испание

Википедие-м щыщ
02:20, 19 Мэзай 2022-м тетэу версие, зиер 1234qwer1234qwer4 (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (Undo revision 11609 by 200.50.84.133 (talk))
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Испанием и нып
Испаниер картым тетэу

Испание, е Королыгъоу ИспаниеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаӀэр – Мадрид. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 46-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чӀырэу иӀэр 505 370 км². БзэшъхьаӀэр – испаныбз. Испаниер хэгъэгу къарыукӀаеу щыт, экономикэмкӀи, политикэмкӀи.

ДЛО-м ыкӀи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лӀышъхьэр – Испанием и Королэу Филип я-VI.

Хэгъэгу тхьаматэрПедро Санчес.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыкъохьэпӀэ лъэныкъом щыт. Португалиер, Франциер, Андоррэр пэгъунэгъух.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ЛӀэшӀэгъу пчъагъэрэ Испанием ДунэякӀэм ызныкъо ыӀыгъыщтыгъэ (еплъ Колониехэр). 1492-рэ илъэсым щегъэжьагъэу (Колумбыр Америкэм зынэсыгъэр) XX-рэ лӀэшӀэгъум нэс.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]