Jump to content

Кфар Кама

Википедие-м щыщ
16:33, 1 Ӏоныгъу 2023-м тетэу версие, зиер Hayriye-Melech (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (→‎Сурэтхэр)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

This article is written Шапсыгъабзэгьэ. See also Кфар Кама, Кфар Кама/АбзэхабзэкIэ.

Кфар Кама (инджылызыбзэгьэKfar Kama; арапыбзэгьэكفر كما; джуртыбзэгьэכפר כמא) — адыгэ къуаджэу Исраилым ит. Адыгэмэ ащыщэу шапсыгъэх дэсхэр, шапсыгъабзэкIэ щэгушаIэх.

Кфар Камар Адыгэу Кавказ заом хэкужъым кърафыгъэхэмэ 1876 илъэсым ягъэтIысэгъ. Ар загъэтIысым Арапэу ягъунэгъухэр къазэотгъэхгьи, яшIотыгъотгъэхгьи. Ащ фэшIыгьэ Адыгэмэ яунэхэр къэлашъхьэ атгъэгьэ къагъэуцохьгъэх. Нэпэ нэпэгьэ а Iофым хэтыжьхэп. Арапхэр къазэожьхэрэм, я ягъэ къарагъэкIыжьрэп.

Нэпэ Кфар Камам 3,000 рагъо цIыф дэс. ЦIыкIуи фуи Адыгабзэгьэ мэгущаIэх. ЕгьапIэ ежьхэмэ яю яI. Ащ я-9-нэрэ классым нэсэ кIэлъ. ЕгьапIэм Джуртыбзэрэ, Арапыбзэрэ япэрэ склассым щегъэжагъу щегьэх. ЯплIэнэрэ классым Ингьлизыбзэ щаублэ итIуанэ яхэнэрэ классым Адыгабзэгьэ егьэнхэу, рэтхэнхэу ярагъашIэ. Ябгъунэрэ классэр къзаухырэм, Кфар Камэм иунэгъу чылэмэ егьапIэу дэтхэмэ я-12-нэрэ класс нэсэ щырагъэкъужьы. Фаер Арап егьэпIэм кIахьэ, фаер Джурт егьапIэм кIахьэ. Къэдури исIэу зыегьапIэ горэ Кфар Камам пэблагъэу Iут, Ащ ибэр кIахьэ.

Кфар Камам дэтхэр

  • Музей: муеитIу дэт Адырэхэу Израулым исхэр къигъэлъагъохэу. Ахэмэ Джурт бу къакIуы. Адыгэхэр зылъэуыжьхэр зэрагъашIэ.
  • Джамё/Мэщыт: Кфар Камэм иджамё/имэщыт Арап джамёмэ яфэдэп.
  • Къойжъэ: Кфар Кама жъэр ары къойжъ зраIорэ.

Сурэтхэр

Кфар Камам ЛъэкъуасIэу дэсхэр

НэмкIырэ лъэкъуасIэу дэсхэр

Егъэпхыгъэ линкыхэр

Wikimedia Commons Wikimedia Commons has media related to: Кфар Кама