Jump to content

Къэбэртаехэр

Википедие-м щыщ
08:36, 27 Мэлылъфэгъу 2022-м тетэу версие, зиер Modun (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (Undo revision 11792 by 188.146.19.224 (talk))
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

Къэбэртаехэр –(Къэ. Адыгэ) адыгэ лъэпкъым щыщых, къэбэртай адыгабзэкIэ мэгущаIэх. ДунаемкIэ нэбгырэ млн 2 фэдиз хъухэу аIо. Хэкужъым, Урысыем мин 600 фэдиз щэпсэу. КъБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу. Ай нэмык1эу Адыгэ Республикэм, КъЧР-м, Краснодар Краим, Москвам бэкIае щэпсэу.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тхылъхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Нэмык1[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]