Jump to content

Лъэпэеу

Википедие-м щыщ
10:56, 11 Ӏоныгъу 2023-м тетэу версие, зиер Ea-Nasir (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Лъэпэеу

Лъэпэеу (футбол) — топэр спорт куп хьэогъма ашыш, ари бэм ашъ дунаиэмг топамджэ маджгунфаи тӏу купхьу ахьмэ джэгуакӏхьэ 22 гулджхьэри ахьту, зкупэм хьэтэ джэгуакӏхьу 11.