Jump to content

Мамун

Википедие-м щыщ
19:20, 28 Гъэтхапэ 2017-м тетэу версие, зиер Vito Genovese (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (removed Category:!Main category using HotCat)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Мамун

Мамуныр щэрыпIу мэз псэушъхьэхэмэ а щыщ.

Мамунхэр зэкIэмкIи чыг дэпшэиэным лъэшэу фэIазэх. Мамуным и щхын нэхьбэмкI пхъэшъхьэ-мышъхьэрэ кIэрэ уыцрэ мэхъуы.