Jump to content

МэтэӀэгуауэр

Википедие-м щыщ
08:07, 17 Щылэ 2023-м тетэу версие, зиер Kwamikagami (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

МэтэӀэгуауэр джэгъогъу копытӀу рыджэгухь. тэдэрэзым джэгуакӀу 5 хэт. МэтэӀэгуауэр донаимджэ спорт хэӀуагъмэ ашыш.