Jump to content

Сирие

Википедие-м щыщ
11:40, 10 Мэлылъфэгъу 2017-м тетэу версие, зиер СтасС (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Сирие (Шам), Дамаск
Сириер картым тетэу

Сирие, Сурие, е Шамарап хэгъэгумэ ащыщ. Тыркуем, Иракым, Иорданием, нэмык1хэми гъунэгъу фэхъоу щыт.

Къэлэ шъхьаIэр — Дамаск. Сириэм ичIышъолъырхэр Чъыгугурыт Хым пэIулъэшъуагъэх,

ЦIыфэу щыпсэурэм инахьыбэр арапых, адыгэхэри, тыркухэри, курдхэри, ермэлхэри исых. Адыгэу исыр нэбгырэ мин тIокIиплI (88 000) фэдиз мэхъу. Сирием ис адыгэхэм лъэрыхьхэу, дзэпащэхэу, лIыхъужъхэу ахэтыр макIэп. Адыгэ Хасэ щыряI (Шам дэт Адыгэ Хасэр).[1]

Линкхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

  1. Лащ Адыл Абдусэлам, Сиадыгабзэ, 111.