Jump to content

Унэгъо кӀоцӀ хабзэхэр

Википедие-м щыщ
20:10, 24 Бэдзэогъу 2023-м тетэу версие, зиер Eurohunter (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (category)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

Унэгъо кӀоцӀ хабзэхэм, ижъкӀэ адыгэмэ ахэлъыгъэмэ, ащыщ зыгорхэр:

(мы купыр уплъэкӀужьыгъэп)

 • жъь1гъэ-к1агъэм къь1пкъь1рь1к1ь1рэ хабзэхэр:
 • нахьь1жъ къихьэмэ уфэтэджь1нь1р;
 • нахьь1жъ зь1дэщь1сь1м ущь1мь1т1ь1сь1нь1р
 • нахьь1жъь1м шъхьагъь1рь1т уфэхъунь1р
 • нахьь1жъь1м ь1пэ зэпь1мь1ч
 • нахьь1жъь1м еупч1ь1жь
 • нахьь1жъхэм а1орэм ухэмь1гущь11
 • нахьь1жъмэ а1орэм ухэгущь11энь1м паэ 1изь1н къа1ь1х
 • нахьь1жъь1м упэмь1гущь11эжь
 • нахьь1жъь1м пчъэр фь11ухи, уапэ игъэшъ
 • нахьь1жъь1м джабгъур ет
 • нахьь1жъь1р жант1эм гъэт1ь1с
 • нахьь1жъь1м ь1пшъэ ук1оу умь1т1ь1с.
 • уижъ ь11орэр ш1э,уик1э ь1ш1ь1рэр шхь1