Jump to content

Францие

Википедие-м щыщ
07:04, 9 Тыгъэгъаз 2022-м тетэу версие, зиер Jfblanc (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (→‎Географие)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Францием инып
Франциер картым тетэу

ФранциеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Париж. ЦIыфэу нэбгырэ млн 66-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 674 685 км². БзэшъхьаIэр – францыбз. Франциер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи. Франц културэр дунэе културэм и Iэхьэшхо хелъхьэ. ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЭмманюэль Макрон.

Къэрал тхьаматэр — Элизабет Борн.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыгу ит. Германиер, Белгиер, Испаниер, Андоррэ, Монако, Италие, Швейцарие.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ДунаемкIэ щызэлъашIэрэ императорэу Наполеоныр Францием и лIышъхьэщтыгъэ.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]