Jump to content

NBA

Википедие-м щыщ
11:11, 13 Ӏоныгъу 2019-м тетэу версие, зиер Deror avi (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

Лига NBA-ер лига нахьышъхь мэтэ1эгуау ет Америкэ Штат Зэхэт, Канадэ. Лигем мджэгу 30 куп, лига NBA ар лига нахьышъхь нахь дэ-гъу дунаиэмжэ. Чемпион лига (2013) Майами Хит.