Албаныбзэ

Википедие-м щыщ

Албаныбзэалбанхэм ябз. Индо-еуропэ бзэунагъом хахьэ. Бзэкуп шъхьафэу ежьырэу щыт.

ПчъагъэкӀэ нэбгырэ млн 7.6 фэдизмэ яныдэлъфыбз.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Албаниемрэ, Косовэмрэ я бзэшъхьаӀэу щыт.