Америкэ

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Америкэр глобусым къыщыгъэлъэгъуагъ
Statue liberty24.jpg

Америкэ - чӀынэлъэшхухэр Iут чIэгурэм икIэхьыгъэ.

КонтинентитIоу зэхэт (Къыблэ Америкэмрэ, Ишъхъэрэмрэ)

Тыгъэкъохьэпэ лъэныкъокIэ Океан Шъэфыр Iут, тыгъэкъокIыпIэмкIэ - Атлант Океан.