Амман

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу
Къалэм и нып

АмманИорданием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 1.3 фэдиз дэс. Къэлэ тхьаматэр - Акель Бильтаджи.