Jump to content

Англие

Википедие-м щыщ
Англие и нып
Англие

Англие - хэку, Британиешхо Пачъыхьыгъом хахьэрэ къэралыгъуипл1ымэ ащыщ. Мыщ дунаим зэлъаш1эрэ англыбзэм ыц1э ехьыл1агъ. Темыр лъэныкъомк1э Скотландием, тыгъэкъохьап1эмк1э - Уэлсым пэгъунэгъу, адрэхэмк1э - хы1ушъу. Къэлэ шъхьа1эр - Лондон. Нэбгырэ млн 54-м къехъу ц1ыф щэпсэу. Ц1ыфдунаем и тарихъымрэ, и културэмрэк1э Англием мэхьанэшхо и1агъ.