Аслъан

Википедие-м щыщ

Аслъан - хьакIэкъуакIэ лъэпкъ инымэ ащыщ. Аслъаныр хэогъ Африкэ ч1ынэлъэшхуэм, джи джуджарт1 хэгъэгуэ ходоумджэ.

Аш ешхы уцышх зэрэмлъыгъужъгъэхэр,зэ1ыхыгъэхэри Ары.цыфыгъэ кулътурымджэ аслъаным къегъэлъагъо л1ыхъужъыныгъ.