Беслъэнейхэр

Википедие-м щыщ

Bеслъэнейхэр, Бэслъэнейхэр е Беснийхэр - къэбэртаем щыпсэурэ адыгэ лъэпкъ. Ыджи Тыркуемрэ Урысыемрэ щыпсэух. Закъоу Къонакъо унагъор ахэм япщы лъакӀор. Лабэшхом иджабгъу Ӏушъомрэ Урупрэ Таджэмшхомрэ яӀушъохэмрэ щыпсэугъэх. Ябзэр къокӀыпӀэ адыгабзэм илъэпкъыр ары.

1830-1850-гъэхэм Беслъэней къуаджэхэм ячӀыпӀэхэр.