Jump to content

Еуропэ

Википедие-м щыщ
Еуропэр космосым укъеплъыкӀмэ
Еуропэм и политикэ карт

Еуропэ — ЧӀыгум и зы дунэеӀахь. Темыр глобусныкъом ит.

Щтыгъэ Океанрэ, Атлант Океанрэ апсхэм къагот.

ЧӀырэу млн 10 км² фэдиз еубыты. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 892 фэдиз ис (ЦӀыгум и зы 10-н).