Зазахэр

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

ЗазахэрАзием щыпсэурэ цIыф лъэпкъ. ЯпчъагъэкIэ нэбгырэ млн 4-6-м къехъоу аIо. НахьыбэмкIэ Тыркуем, Ираным щэпсэух. Они говорят на языке заза.