Истамбыл

Википедие-м щыщ

ИстамбылТыркуем и къалэмэ анахь иныр. 1923-рэ илъэсым нэс Осмэн Пачъыхьыгъом и къэлэшъхьаIэу щытыгъ. Дунаем тет къалэмэ анахь жъы дэдэмэ, ыкIи анахь дэхэ дэдэмэ ащыщ. ЦIыф млн 13-м нахьыбэ дэс и Iэгъо-благъохэри дэплъытэмэ. ПсыдэкIыпIэу Босфор ынэпкъмэ атет.

ЫцIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Истамбылыр дунаим и къэлэшхуэмэ анахь жъы дэдэмэ ащыщ.

Ижъырэ лъэхъанхэм ВизантийкӀэ еджэщтыгъэх. ЕтӀанэ - Константинопол.

1923-рэ гъэм щегъэжьагъэу иджырэ цӀэкӀэ еджэх.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ЛъэшӀэгъубэрэ Истамбылыр аллыджхэм я къэралыгъуэу Византием и къэлэ шъхьаӀэу щытыгъ.

Я XV-рэ лъэшӀэгъум тыркухэр аллыджхэм къалэр къатрахыгъ зауэкӀэ.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ЦIыфэу дэсхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Архитектурэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къош-къалэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]