Кушъэ орэд

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Кушъэ орэд - сабый быдзашъоу кушъэм хэлъыр рагъэгупсэфынэу , щыIэныгъэ хъохъухэр хэлъэу къаIощтыгъэр.