Къамыл

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Адыгэ 1эмэ-псым. Уепщэзэ макъэ къызэрикIырэ 1эмэ-псымэхэм ащыщ. Псыхъохэм, псы-хъураехэм янэпкъхэм къыщэк1ырэ уцым (къамыл) хаш1ык1ы, а уцым ыцIэм къыхэкIы Iэмэ-псымэми ыцIэр. Ар мыхъумэ, къушхьэ-мэзхэм къащык1ырэ батыргъэн (ЦIырбыжъ) зыфа1орэ уцым хаш1ык1ы. Шхончыпэм къамыл хаш1ык1эуи хъущтыгъ. Ик1ыхьэгъэк1э 1эгуибл, Iэгуий фэдиз мэхъу. Iэхъуамбищ фэдиз зэпэчыжэу, гъуанищ зы бгъум фашIы.