Къумбыл

Википедие-м щыщ

Къумбыл – пхъэшъэбэ чъыг лъэпкъ.

Шапсыгъэхэм тополым къумбыл, бжъэдыгъухэм – пхъэшъаб, къэбэртаехэм – щиху раІо. Къумбыл чъыг зэфэшъхьафхэу щыІэр бэ дэдэ мэхъу, 110-м нэсы.

Къумбыл чъыгхэм метрэ 15-20-м щегъэжьагъэу метрэ 30-40-м нэс ялъэгагъэу мэхъу. Къумбылым ытхьапэхэр иных, хъураех, сантиметри 5-10-м нэс икІыхьагъ, сантиметри 4-8-м нэс ишъомбгъуагъ. Тхьапэхэр джашъох, ычІэгъкІи ыкІыІукІи цы цІыкІухэр атет. Гъатхэм къэгъагъэхэр къапэкІэх.

Къумбылым ипхъэ шъабэ, псым псынкІэу егъэшъу. Къумбылым унашъхьэхэр, къакъырышъхьэхэр хашІыкІы.