КъурIан

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
КъурIан

КъурIан – дунаим щыпсэурэ быслъымэн пстэумэ ятхылъ лъапI. Ар цIыф зафэ пэпчъ хабзэу зэрэпсэущтым, шэнэу, Iэдэбэу, цIыфыгъэу хэлъын фаехэм, къэхъущт-къэшIэщтхэм афэгъахьыгъ. ЗекIокIэ-шIыкIэ мыхъунхэу Тхьам ымыдэхэри КъурIаным итых.

КъурIаныр арапыбзэкIэ Тхьам къыригъэхыгъ. Ар апэрэу адыгабзэм илъэу хэкужъым (Мыекъуапэ) къыщыдэкIыгъ. КъурIаныр адыгабзэм изылъхьагъэхэр тхакIохэу Кощбэе Пщымафэрэ МэщбэшIэ Исхьакърэ.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]