Къыблэ Судан

Википедие-м щыщ
Къыблэ Суданым и нып
Къыблэ Суданыр картым тетэу

Къыблэ СуданАфрикэм ит къэралыгъу. Нэбгырэ млн 12 фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 619 745 км². БзэшъхьаIэр – англыбзэ.

КъэлэшъхьаIэр – Джуба.

Къэрал лIышъхьэр – Салва Киир.