Ливан

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Ливан – Азием ит къэралыгъу. Исраилымрэ, Сириемрэ апэгъунэгъу. ЦIыф нэбгырэ млн 4 фэдиз щэпсэу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Арап Къэралыгъомэ я Лигэ хахьэ.