Лъэпэеу

Википедие-м щыщ
Лъэпэеу

Лъэпэеу (футбол) — топэр спорт куп хьэогъма ашыш, ари бэм ашъ дунаиэмг топамджэ маджгунфаи тӏу купхьу ахьмэ джэгуакӏхьэ 22 гулджхьэри ахьту, зкупэм хьэтэ джэгуакӏхьу 11.