Лъэпэеу

Википедие-м щыщ
Лъэпэеу
Soccer goalkeeper.jpg

Лъэпэеу — топэр спорт куп хьэогъма ашыш, ари бэм ашъ дунаиэмг.топамджэ маджгунфаи т1у купхьу ахьмэ джэгуак1хьэ 22 гулджхьэри ахьту, зкупэм хьэтэ джэгуак1хьу 11.