Лъэтегъэыцоорэд

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Лъэтегъэуцоорэд-сабый к1огъак1эр мылъэпэонэоным пае а1оти к1элэц1ык1ухэр зыхэлэжьэрэ мэфэк1 1анэу афаш1ы щтыгъэм къыща1ощтыгъэ орэд.