Мамун

Википедие-м щыщ
Мамун

Мамуныр щэрыпIу мэз псэушъхьэхэмэ а щыщ.

Мамунхэр зэкIэмкIи чыг дэпшэиэным лъэшэу фэIазэх. Мамуным и щхын нэхьбэмкI пхъэшъхьэ-мышъхьэрэ кIэрэ уыцрэ мэхъуы.