Мир (орбитэ станицие)

Википедие-м щыщ

Мир - орбитэ станициеу щытыщтыгъэ. Дунаем лъэшэу щызэлъаш1эщтыгъэ, сыда п1омэ ш1эныгьэм фэгьэхьыгьэу льэжьыгьэ бэ щызэш1уагьэк1ыгь.

К1ыхьагъ = м 19

Шъомгъуагъ = м 31

Лъэгагъ = м 27.5

Онтэгъуагъ = кг 124 340

Орбитэм зэритыгъэр = 1986-2001 илъэсхэр,мэфэ 5511.