Jump to content

Мэзкъатыхъу

Википедие-м щыщ
Мэзкъатыхъушыр
Мэзкъатыхъу

Мэзкъатыхъу – мэзчэтыу лъэпкъ ябг. Мэзым хэс хьэкІэ-къуакІ, чэтыу лъэпкъымэ ахэхьэ. Ышъо огу, ыкІэ кІако, ытхьакІумэхэр папцIэх, ынэхэр чаных. ПсынкІэу зегъазэ, чъэры.

Мэзкъатыхъухэр зэфэшъхьафых. Ахэмэ ахэтых бзыоу быбырэр къэзыубытын зылъэкІыхэрэр. Бзыу зэхэсхэм якІуашъэ, лъэшэу дэпкІаешъ, захедзэ, зызыІэтыжьыгъэ бзыухэм ащыщ къеубыты. Ау мэзкъатыхъухэм янахьыбэр тхьакІумкІыхьэм фэдэ псэушъхьэ цІыкІухэм ямызакъоу инхэми, гущыІэм пае, мэзпчэнхэми, къохэми, шъыхьэхэми яша-кІох. ЗэшакІорэм екІуашъэшъ ежэу щэсы, благъэу къызекІуалІэрэм зедзы.