Нил (псыхъо)

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Псыхъом и хыдэхьапIэм и теплъэ, спутникымкIэ техыгъэ – Хыгурытым дахьэ

Нил – псыхъо, дунаем тет псыхъо анахь джэдэшхомэ ащыщ.