Рияд

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу
Къалэм и тамыгъэ

РиядСаудием и къэлэшъхьаI. Къэлэ тхьаматэр – Абдулла бин Абдурахман ибн Альмогбель. Нэбгырэ млн 5.7 дэс.