Рэджэб Эрдоган

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Recep Tayyip Erdogan.PNG

Рэджэб Тайип Эрдоган Ахьмэт ыкъор – Тыркуем и лIышъхь (президент) 2014-м щегъэжьагъэу тет. 1954 илъэсым Истамбыл (Бэйогълу район) къыщыхъугъ.

2003–2014 илъэсхэм – Тыркуем и къэралыгъо тхьэматэу тетыгъ. 2014-рэ илъэсым Тыркуе Республикэм и президентэу хадзыгъ (51,79% хэдзыкIо Iахьэу ыштэгъагъ). Абдуллахь Гюл ычIыпIэ ихьэгъагъ.