Тыгъэ

Википедие-м щыщ
Тыгьэ

Тыгъэр (символ: ☉) Тыгъэ системэм лъапсэ фэзыш1ырэ жъуагъу, ык1и онтэгъугъэк1э и 99,86 % ещэчы. Тыгъэм и нэфыр - щы1эныгъэ пстэум (ц1ыф щы1эныгъэ дапштэу) ылъапс.