Jump to content

ТIуапсэ

Википедие-м щыщ

ТIуапсэ (урысыбзэгьэТуапсе) — Урысыем Краснодар къэралым хэт къалэ. Къалэр ТIуапсэ псыхъом икъежьапlэ Iут.

Чылэу дэсыр мин 63 283 (2009 гъэмкӀэ).

Къалэ нахь игъунэгъухэр: Краснодар, Шъачэ ( ур-бз. Сочи ), Псыфаб ( ур-бз. Горячий Ключ ), Хъулъыжъый ( ур-бз. Геленджик ), Хъыдыжъы ( ур-бз. Хадыженск ).

Лъэпкъ нахьыбэу дэсхэр - урысрэ ермэлхэмрэ; адыгэ (нахьыбэрэмкIэ шапсыгъ), алыдж.