Улап

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Улап адыгъэ чылэу Адыгъем дэт. Кальэу Мыекъуапэ километрэ токIищкIэ пэчыж.

Улапэр зытIысгъэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къущхьам къэрафыхыгъэ адыгэхэмрэ абазхэмрэ 1861 илъэсым Улапэр ащьэгъ.

Нэпэ Уляпы 1531 фэдиз дэс.

Цыф лъэпкъхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэу дэсхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Агиржанокъо, Ажигире, Анчок, Аутлэ, Брагунэ, Битэ, Губжокъо, Доль, Джигун, Едыдж, Хуаж, Ож, Бзаго, Биболет, Кайтукэ, Кош, Киясэ, Ляфыш, Нахуш, ПафЭ, Сапый, Симбулэт, Тхайшао, Шефруко, Хабрачо, Тлюне, Шоуджен, Тыкъ, Уракъ, Шекультыр, Хаджу, Хапцэ, Хоц, Коц, Хуажэ, Шхахутэ, Кинечэ

Абазэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Агир, Адзын, Баг, Бжемуху, Дохум, Дзыбэ, Кикъ, Кумпылъ, Лоо, Лие, Мукъо, Ногъуе, Ошхун, Пшыкъан, Тхакушын (Такъвшвын), Унарокэ, Устэ, Хатко, Хацукъу, Хунэ, Хаджим, Хухолъ.

Абхазхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Маршэн.

Къараще[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Куль, Науруз

Шапсыгъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Евтых, Тхагушэ, Тхагапсо

Улапэ къэщыхьугъэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]