Jump to content

Урымыбзэ

Википедие-м щыщ

Урымыбзэм урымхэр рэгущы1эх, индоеуропэ бзэунагъом хахьэ, палеобалкан бзэмэ ащыщ. Урым бзэкупым хэт (а закъор ары). Урымхэкум, Кипрэм, Еуро Зэкъотныгъэм я къэралыбзэ. Непэ нэбгырэ млн 13-м къехъу рэгущы1эх. Ц1ыф тарихъымк1э ык1и културэмк1э мэхьанэ инышхо и1 – пчъагъэ зимы1э ш1эныгъэлэжьи, тхак1уи мы бзэмк1э рыгущы1агъэх, рылэжьагъэх.